lördag 6 september 2014

Exempel på uppstart av språk- och ämnesutvecklande arbete

När vi startar upp det språkinriktade arbetet på skolan vill jag förmedla att allt arbete som redan görs på skolan är viktigt och bra. Jag vill visa att språkinriktat arbetssätt är en fördjupning av det som redan görs. Här följer några citat som kan vara bra för att visa vad det här arbetet består av:


Ur "Språkinriktad undervisning" av Maaike Hajer och Theun Meestringa, sid. 7.

"En språkinriktad undervisning i olika ämnen definieras i boken som en undervisning som riktar in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga målen, samt använder en didaktik som är kontextualiserad, främjar aktivt deltagande i muntlig interaktion och skrivande samt erbjuder riktad stöttning."

"Kärnan i en språkinriktad didaktik är att stötta eleven i att utveckla sitt språkbruk och gå från en mera vardaglig till en mer skolrelaterad variant."


Ur "Språk i alla ämnen" av Hanna Stehagen, sid. 23.

"  - Initiera och ge utrymme för diskussioner och låt eleverna interagera kring texter.
 
    - Tillåt hög elevaktivitet och elevinflytande på lektionerna.

    - Motivera eleverna genom att utgå från deras förkunskaper.

   -  Ge rikligt med exempel, mallar och strategier för att läsa och skriva inom olika texttyper i olika

    ämnen.

    - Integrera läsning och skrivande i alla ämnen, skapa förståelse för olika texters struktur samt

    uppmärksamma textens specifika ordförråd.

    - Praktisera formativ bedömning. "


Konkret exempel
För att konkret förklara detta tänker jag utgå från cirkelmodellen som Pauline Gibbons skriver om. Ni kan läsa om den i blogginlägget som följer. Där finns modellen och exempel på hur det kan fungera.

http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/2014/01/cirkelmodellen-ett-konkret-exempel.html


Uppgift till nästa tillfälle
Starta upp nästa arbetsområde utifrån Anna Kayas exempel. Om du är mitt i ett arbetsområde rekommenderar jag dig att vid nästa lektionstillfälle inleda enligt första steget i cirkelmodellen.

/Karin
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar